Open common area: swimming pool and fitness room

Dear member and resident

According to the Government Gazette on terms issued under article 9 of the Emergency Decree Public administration in the state of emergency 5002 (No.7) as it is appropriate to relax the enforcement of certain measures to prevent the spread of the disease Covid-19 under the conditions of compliance with the disease prevention and advice from Ministry of Public Health and government of Prachuap Khiri Khan. In this regard, the juristic person would
like to request of cooperation from all members and residents in using the swimming pools and fitness room as follows:

 1. Open during 06.00 – 18.00 hours
 2. Register before using the facility (registration lists hang near the gym and swimming pool)
 3. Keep distance of 1-2 meters from each other
 4. Shower before entering the swimming pool and wash your hand after and before using the facilities on the common area
 5. Swimming pool : Limited to 2 people only and 1 hour per person
 6. Fitness room : Limited to 1 person at a time and only body weight all machine still suspend

Thank you for your cooperation in advance.

Emerald Green Housing Estate Juristic Person

เรื่อง แจ้งการเปิดใช้พื้นที่ส่วนกลาง
เรียน สมาชิกและผู้อยู่อาศัยทุกท่าน
อ้างอิงจากราชกิจจานุเบกษา ว่าด้วยข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ
ในสถาการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) ด้วยเป็นการสมควรผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกนั การแพร่ ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรน่า 2019 หรือ Covid-19 ภายใตเ้งอ่ืนไขการปฏบิ ตัติามมาตรการป้องกนัโรคและคา แนะน าของ ทางราชการอย่างเคร่งครัด ในการนี้ นิติบุคคลฯ จึงขอความรวมมือจากสมาชิกและผู้อยู่อาศัยในการปฏิบัติตามเมื่อใช้บริการพื้นที่
ส่วนกลาง สระว่ายน ้าและห้องออกก าลังกาย ดังนี้

 1. เปิดให้บริการตงั้แต่06.00 –18.00 น.
 2. กรุณาลงทะเบียนก่อนเข้าใช้บริการพืน้ ที่ส่วนกลาง (แบบลงทะเบียนจัดเตรียมไว้บริเวณสระว่ายน ้าและห้องฟิตเนส)
 3. เว้นระยะห่างระหว่างบคุ คล 1-2 เมตร
 4. ชา ระล้างร่างกายก่อนและหลงัใช้สระว่ายน ้าและทา การล้างมือด้วยแอลกอฮอลต์ ามจดุ ล้างมือทกุ ครงั้
  ก่อนและหลงัใช้บริการพืน้ ที่ส่วนกลาง
 5. สระว่ายน ้า: สามารถใช้บริการได้2 ท่าน ท่านละไม่เกิน 1 ชั ่วโมง
 6. ห้องออกก าลังกาย: สามารถใช้บริการได้ครงั้ละ 1 ท่าน (เฉพาส่วนฟรีเวท งดเว้นการใช้เครื่องเล่นอื่นๆ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ ที่นี้

นิติบคุ คลหมบู่ า้นจดัสรรเอมเมอรลั กรีน