AGM 2020

The juristic person has set a new provisionary date for the AGM. The new date is in the second half of August 2020 and has been set on 15th of August 2020. Please keep in mind this date is still provisionary due to Covid-19. And with the resignation of Khun Pennapa, at least 1 member or up to 3 members will be elected to join the committee at the upcoming AGM.

Members who are interested to join the committee can send a short introduction with some background information to office@theemeraldgreen.com

การประชมุ ใหญ่สามญั ประจ าปี 2563 นิติบุคคลฯ ได้ท าการก าหนดวันประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการประชุมใหญ่ ประจ าปี จะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2563 หรือในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 โปรดทราบก าหนดการ ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ COVID-19 ทั้งนี้เนื่องจากการลาออกของหนึ่งในคณะกรรมการนิติบุคคลฯ คุณเพ็ญนภา ดังนั้นในการประชุมใหญ่ สามัญฯครั้งนี้จะมีการแต่งตั้งสมาชิกอย่างน้อย 1 ท่านหรือไม่เกิน 3 ท่านเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการทดแทน กรรมการท่านเดิมที่ได้ลาออกไป ดังนั้น หากสมาชิกท่านใดสนใจที่จะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการนิติบุคคลฯ สามารถส่งประวัติเพื่อแนะน าตัวมาได้ที่ office@theemeraldgreen.com