ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญสามัญสมาชิก ประจำปี 2564 และ ประจำปี 2565 / Invitation to the 2021 and 2022 Annual General Meeting

ตามที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเอ็มเมอรัล กรีน  ได้ดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการนิติบุคลลฯ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ซึ่งกำหนดให้นิติบุคคลฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี อย่างน้อยปีละ1ครั้ง เพื่อรายงานผลการดำเนินการและเปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกได้แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารและกิจกรรมการต่างๆ

      ดังนั้น นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเอ็มเมอรัล กรีน จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกหมู่บ้านทุกท่าน

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี  2564 และประจำปี 2565  ในวันเสาร์ ที่ 23 เมษายน 

พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น.  สถานที่ประชุม ณ โรงแรม ไอบิส หัวหิน

The Emerald Green Housing Estate Juristic Person has carried out the operation under the supervision of the Juristic Office in order to ensure conformance with the 2000 Land Distribution Act, in which the required procedure in a form of annual general meeting is to be held at least once in a year. The purpose of the general meeting is to meet, report the progresses of any ongoing operations and allow the opportunity for the members to bring about motions containing concerned topics and offer suggestions on new activities or constructive management approaches.

The Emerald Green Housing Estate Juristic Person will hereby invite all members to participate in the 2021 and 2022 Annual General Meeting Saturday, April 23th, 2022 at 08.30 a.m. at venue Hotel Ibis Hua Hin.